Oktreotid asetat

Yapısal ve farmakolojik olarak somatostatin ile ilgili sentetik polipeptid (büyüme hormonu [somatropin] salınım engelleyici faktör). 1 2 3 4 5 7 20 26

Karsinoid tümörlerle ilişkili şiddetli ishal ve kızarıklıkları baskılamak veya inhibe etmek için semptomatik tedavi. 1 2 3 7 13 14 15 16

Uzun etkili süspansiyon, oktreotid derhal salım enjeksiyonu ile ilk tedavinin etkili ve tolere edildiği gösterilen hastalarda, metastatik karsinoid tümörlerle ilişkili şiddetli ishali ve kızarma ataklarının uzun vadeli tedavisinde kullanılır (FDA tarafından yetim ilaç olarak belirlenmiştir) Bu kullanım). 26 27

Karsinoid krizine bağlı potansiyel olarak hayatı tehdit eden hipotansiyonun akut yönetimi. 1 2 3 7 11 12 14 15 17 19 20

Anestezi, cerrahi, kemoterapi veya infeksiyon başlangıcı ile ortaya çıkabilecek karsinoid krizinin profilaksisi. 2 3 7 11 12 14 15 17 19 20

Vazoaktif bağırsak polipeptid (VIP) salgılayan tümörlerle ilişkili bol sulu diyarenin yönetimi. 1 2 3 7 12

Uzun etkili süspansiyon, oktreotit hemen salınımlı enjeksiyonla başarıyla tedavi edilen hastalarda (bu kullanım için FDA tarafından yetim ilaç olarak adlandırılır) VIP-salgılayan tümörler ile ilişkili bol su ishasının uzun süreli tedavisi için kullanılır. 26 27

Cerrahi rezeksiyon, pituiter ışınlama ve bromokriptin mesilat için yetersiz cevabı veya reaksı mevcut olmayan akromegalili hastalarda büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) kan konsantrasyonunun azaltılmasına yönelik tedavi (maksimum toleranslı olarak) Dozlar). 1

Uzun etkili süspansiyon medikal tedavi için aday olan ve derhal salınan enjeksiyonla başarıyla tedavi edilen hastalarda (bu kullanım için FDA tarafından yetim ilaç olarak belirtilmiştir) uzun süreli tedavi için kullanılır. 26 27 Cerrahiye aday olmayan ya da cerrahiye yeterli yanıt alınamayan veya radyasyon terapisine optimal optimal yanıtsız olan hastalarda uzun etkili süspansiyon kullanılabilir. 26

Pankreatektomi öncesi plazma glikoz düzeylerini stabilize etmek, tekrarlayan post-operatif hipoglisemi tedavisinde ve hipoglisemi kontrolü için diazoksit için alternatif bir tıbbi tedavi olarak, sınırlı sayıda yeni doğan bebekte kullanılmıştır †. 1 3 26

Oktreotid asetat ticari olarak, sub-Q veya IV uygulaması için derhal salımlı enjeksiyon olarak ve IM uygulaması için uzun etkili bir süspansiyon olarak mevcuttur. 1 26

Klinik ve / veya biyokimyasal yanıt, uzun süreli tedavi sırasında bir dereceye kadar azalabilir. 7 14

5-HIAA (üriner 5-hidroksiindol asetik asit), plazma serotonin veya plazma Madde P’nin ölçümü, tedaviye yanıtı izlemede yararlı olabilir. 1 26

VIP’in ölçümü (plazma vazoaktif bağırsak peptidi), tedaviye yanıtın izlenmesinde yararlı olabilir. 1 26

Büyüme hormonu (GH) veya insülin büyüme faktörü (IGF-I [somatomedin C]) ölçümü, tedaviye yanıtın izlenmesinde yararlı olabilir. 1 26

Hemen serbest enjeksiyon alt-Q veya IV, hızlı bir IV enjeksiyon olarak veya bir IV infüzyon olarak uygulayın. 1 2 3 7

Sub-Q enjeksiyonu geciktirilmiş emilim ve biraz uzun süreli aktivite yanı sıra hasta kolaylığı nedeniyle olağan uygulama yoludur. 1 2 3 7

IV uygulaması genellikle ilacın hızla enjekte edilebildiği acil durumlar (örn., Karsinoid krizinin akut yönetimi) için ayrılmıştır. 1 2

Uzun etkili askıya alma IM’yi idare et; 26 alt-Q veya IV’ü uygulamayın. 26

> 4 hafta aralıklarla uzun etkili süspansiyon uygulaması tavsiye edilmez. 26

Olumsuz GI etkilerini en aza indirgemek için yemekler arasında ve yatmadan önce derhal bırakılan enjeksiyonu yapın; Diyet yağının azaltılması da yan etkileri azaltabilir. 3 7 11 (Dikkatli Bilier Efektlere bakınız.)

Ağrıyı en aza indirgemek için, istenilen dozu verecek en küçük hacmi uygulayın; Enjeksiyon bölgesini sistematik olarak döndürün. 1 2 Aynı bölgede kısa süreler içinde birden fazla enjeksiyon önlemek. 1 2

Günlük doz 2-4 bölünmüş dozda verilebilir. 1 21

Gluteal kasa uzun etkili süspansiyon IM uygulayın; Tahrişi en aza indirgemek için alternatif enjeksiyon yerleri. Deltoid kasına enjekte edilmesi ciddi rahatsızlıklara neden olur ve önerilmez. 26

Uzun etkili süspansiyonun İM uygulaması, derhal enjeksiyonla en azından 2 hafta süreyle alt-Q tedavisi ile yapılan toleransın ardından kullanılabilir. 26

Bir klinisyenin gözetiminde verilmelidir. 26

Uzun etkili süspansiyonu uygulamadan hemen önce yeniden düzenleyin. 26

Yeniden yapılandırmadan önce, uzun etkili süspansiyon kitini buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığında 30-60 dakika kalmasına izin verin. 26 Uzun etkili süspansiyon hazırlamadan sağlanan seyrelticiye enjekte etmeyin. 26 Ambalajın içerdiği karıştırma talimatlarını yakından takip edin. 26

Çözüm ve uyuşturucu uyumluluk bilgileri için bkz. İstikrar altında Uyumluluk.

Derhal bırakılan enjeksiyon 50-200 mL% 0.9 sodyum klorid veya% 5 dekstroz enjeksiyonunda seyreltilebilir. 1 10

Hemen salınımlı enjeksiyon seyreltileri 15-30 dakika içinde verilebilir. 1 Alternatif olarak, 8-24 saat boyunca verin. 16

Çözüm ve uyuşturucu uyumluluk bilgileri için bkz. İstikrar altında Uyumluluk.

Hızlı, doğrudan IV enjeksiyonu (IV bolus) için derhal salınım enjeksiyonu seyreltilmemiş olarak uygulanabilir. 1 2 21

Direkt IV uygulaması genellikle acil durumlar için ayrılmıştır (örn., Karsinoid krizinin akut yönetimi). 1 2

Derhal bırakılan enjeksiyon, 50-200 mL% 0.9 sodyum klorid veya% 5 dekstroz enjeksiyonunda seyreltilebilir ve 3 dakika boyunca IV basma ile uygulanabilir. 1 10

Oktreotide asetat olarak mevcuttur; Oktreotid olarak ifade edilen dozaj. 1 2 26

Normal dozajlar, hastalık şiddeti ve cevabındaki geniş çeşitlilik nedeniyle iyi tanımlanmamıştır. 7 12

Dozajı hastanın yanıtına (semptomatik rahatlama, biyokimyasal yanıt) ve toleransa göre bireyselleştirin. 1 2 3 7 12 14 16 19 26

Sub-Q uygulanan hemen bırakılan enjeksiyon ile tedaviyi başlatın. 26 Hasta ≥2 hafta alt Q tedavisinden sonra iyi yanıt verirse, IM uygulanan uzun etkili süspansiyona geçin. 26

Uzun etkili süspansiyon tedavisi başladıktan sonra en az 2 hafta boyunca derhal salınan enjeksiyon alt-Q enjeksiyonlarıyla tedaviyi koruyun. 26

Yenidoğanlarda ve yenidoğanlarda yenidoğanlarda ve yenidoğanlarda pankreatektomiden önce plazma glikoz seviyelerini stabilize etmek için, tekrarlayan post-operatif hipoglisemi tedavisinde ve kontrol için diazoksit için alternatif bir tıbbi tedavi olarak günde günlük 1-40 mcg / kg dozlar (hemen salınan enjeksiyon) kullanılmıştır Hipoglisemi; Ancak, çocuk hastalarındaki deneyim sınırlıdır. 1

Başlangıçta, günde 1-3 kez 50-100 mcg (hemen serbest enjeksiyon) 1 2 3 7 12 14 19 21 (genellikle 50 mcg günde 2 veya 3 kez). 1 2 Sonraki dozaj, hasta tepkisine ve toleransa göre kademeli olarak arttırılabilir. 1 2 3 7 12 14 19

En az 2 hafta boyunca 2-4 bölünmüş dozlar halinde verilen günlük 100-600 mcg derhal salınan enjeksiyonla (ortalama 300 mcg) günlük tedaviyi başlatın. 1 21 26

Klinik çalışmalarda medikal bakım dozajı (hemen salınan enjeksiyon) günde yaklaşık 450 mcg idi, günde 50 mcg’ye kadar klinik ve biyokimyasal faydalar elde edildi, bazen günlük 1500 mcg’ye kadar dozlar gerekiyordu; Günlük 750 mcg’den fazla dozda tecrübe sınırlıdır. 1 2

Uzun etkili süspansiyonun IM enjeksiyonu yapılırken, uzun etkili süspansiyonla tedavinin en azından ilk 2 haftası boyunca önceki dozajda derhal salınan formülasyonun sub-Q enjeksiyonlarına devam edin; Hastalık semptomlarının şiddetlenmesini önlemek için 3-4 hafta süreyle alt-Q tedavisi (derhal salınma enjeksiyonu) gerekebilir. 26

Uzun etkili süspansiyon ile IM terapisi sırasında ortaya çıkan semptomların şiddetlenmesini kontrol etmek için ani salımlı enjeksiyonla (uzun etkili süspansiyona geçmeden önce kullanılan dozajda) alt-Q tedavisinin birlikte uygulanması gerekebilir. 26

Ani salma enjeksiyonu ile tedaviyi ≥ 2 hafta iyi yanıtlayan hastalarda başlangıçta, her 4 haftada bir, 2 ay süreyle 20 mg (uzun etkili süspansiyon). 26 2 aylık tedaviden sonra, yeterli semptom kontrolü için gerekirse dozaj, her 4 haftada bir 30 mg’a yükseltilebilir. 20 mg doz ile tatminkar semptomların azalması sağlandığında doz, her 4 haftada bir 10 mg’a düşebilir. 26

Dozların güvenilirliği ve etkinliği> 30 mg (uzun etkili süspansiyon) değerlendirilmemiştir ve önerilmemektedir. 26

Hızlı IV enjeksiyon ile 13 17 19 20 veya uzatılmış IV infüzyon ile derhal salınan enjeksiyon uygulayın. 16

Hızlı IV enjeksiyon ile uygulanan ve gerektiğinde tekrarlanan 50-500 mcg (derhal salınan enjeksiyon). 13 17 19 20

Alternatif olarak, 50 mcg / saat (derhal bırakılan enjeksiyon), 8-24 saat boyunca IV infüzyonu yapmıştır. 16

Cerrahiyle ilişkili karsinoid krizini önlemek için, anestezik indüksiyondan 1-2 saat önce 250-500 mcg (derhal bırakılan enjeksiyon) uygulanmıştır. 13 19

Anestetik indüksiyon veya kemoterapi başlamadan 24-48 saat önce her 6-8 saatte bir 150-250 mcg (derhal bırakılan enjeksiyon) uygulanmıştır. 13 19

En az 2 hafta boyunca 2-4 bölünmüş dozlarda verilen günlük 200-300 mcg derhal bırakılan enjeksiyonla tedaviyi başlatın. 1 21 26

Dozajlar 150-750 mcg (derhal salınma enjeksiyonu) arasında değişir; > 450 mcg günde genellikle gerekli değildir. 1 26

Uzun etkili süspansiyonun İM enjeksiyonu yapılırken, uzun etkili süspansiyonla tedavinin en azından ilk 2 haftasında bir önceki dozda sub-Q enjeksiyonlarını sub-Q enjeksiyonlarına devam ettirin; Hastalık semptomlarının şiddetlenmesini önlemek için 3-4 hafta süreyle alt-Q tedavisi (derhal salınma enjeksiyonu) gerekebilir. 26

Uzun etkili süspansiyon ile IM terapisi sırasında ortaya çıkan semptomların şiddetlenmesini kontrol etmek için ani salımlı enjeksiyonla (uzun etkili süspansiyona geçmeden önce kullanılan dozajda) alt-Q tedavisinin birlikte uygulanması gerekebilir. 26

Ani salma enjeksiyonu ile tedaviyi ≥ 2 hafta iyi yanıtlayan hastalarda başlangıçta, her 4 haftada bir, 2 ay süreyle 20 mg (uzun etkili süspansiyon). 26 2 aylık tedaviden sonra, gerekirse yeterli semptom kontrolü için dozajı her 4 haftada bir kez 30 mg’a yükseltin. 20 mg doz ile tatminkar semptomların azalması sağlandığında doz, her 4 haftada bir 10 mg’a düşebilir. 26

Dozların güvenilirliği ve etkinliği> 30 mg (uzun etkili süspansiyon) değerlendirilmemiştir ve önerilmemektedir. 26

Titrasyon esnasında advers etkilere karşı toleransı artırmak için alt dozaj uygulanan düşük dozda derhal bırakılan enjeksiyon ile tedaviyi başlatın. 1 26

Hemen salınan enjeksiyona (GH ve IGF-I seviyelerine dayalı olarak) iyi yanıt veren ve ilacı tolere eden hastalar İM uygulanan uzun etkili süspansiyona geçirilebilir. 26

Her biri 3 bölünmüş dozda verilen 150 mcg’lik (hemen bırakılan enjeksiyon) tedaviyi başlatın. 1 26

Dozajı tolerans, klinik etki ve birden fazla GH seviyesinin değerlendirilmesi ile titre edin. 1 26 Dozajı, sub-Q enjeksiyonundan sonra 8 ila 12 saat boyunca 1 ila 4 saatlik aralıklarla ölçülen GH düzeylerine dayalı olarak ayarlayın 1 26 veya alternatif olarak, tedavinin başlamasından 2 hafta sonra ölçülen tek bir IGF-I seviyesine veya bir dozaja değişiklik. 1 26

300-600 mcg (derhal salınan enjeksiyon) günde 3 bölünmüş dozda verildiğinde genellikle maksimum etki sağlar; Bazı durumlarda 3 bölünmüş dozda günde 1500 mcg’ye kadar ihtiyaç duyulabilir. 1 26

Hastaya hipofiz ışınlaması yapılırsa, hastalık aktivitesini değerlendirmek için her yıl yaklaşık 4 hafta boyunca tedaviden çekin. 1 GH veya IGF-I düzeyleri yükselir ve semptomlar tekrar ortaya çıkarsa, tedaviye devam edin. 1

Derhal bırakılan enjeksiyona iyi yanıt veren hastalarda başlangıçta 20 mg (uzun etkili süspansiyon) her 4 haftada bir 3 ay süreyle. 26

Uzun etkili süspansiyonun daha sonraki dozları, GH ve IGF-I konsantrasyonları ve klinik yanıta göre belirlenir. 26 (Bkz. Tablo 1)

GH ve IGF-I ölçümleri, 3 aylık IM enjeksiyonundan sonra yapılabilir. 26 Uzun etkili süspansiyonun son enjeksiyondan 4 hafta sonra alınan 1 saatlik aralıklarla ölçülen 4 GH düzeyinin ortalamasına veya son etkili süspansiyonun enjeksiyonundan 4 hafta sonra ölçülen tek bir IGF-I seviyesine dayanılarak dozaj ayarlayın. 26

Büyüme Hormonu (ng / mL)

İnsülin Büyüme Faktörü (IGF-1) Konsantrasyonu

Belirtiler

Dozaj

≤2.5

Normal

Kontrollü

Her 4 haftada bir 20 mg

≤1

Normal

Kontrollü

Her 4 haftada bir 10 mg

> 2,5

Yükseltilmiş

Kontrolsuz

Her 4 haftada bir 30 mg

Klinik ve biyokimyasal kontrol, her 4 haftada bir 30 mg’lık bir dozda elde edilemiyorsa, dozaj her 4 haftada bir 40 mg’a yükseltilebilir; > 40 mg doz önerilmez. 26

Hastaya hipofiz ışınlaması yapılırsa, hastalık aktivitesini değerlendirmek için yılda yaklaşık 8 hafta tedaviyi bırakın. 26 GH veya IGF-I düzeyleri yükselir ve semptomlar tekrar ortaya çıkarsa tedaviyi sürdürür. 26

Maksimum önerilen dozaj belirlenmemiştir; Bununla birlikte, normalden ≥5 kez (örn. Günde 1500-3000 mcg) dozlar kullanıldı ve 1 2 3 7 12 14 19 21 26 dozları kullanıldı ve bildirildiğine göre önemli ölçüde daha yüksek tekli dozlar (örn., 120 mg enjekte IV’e kadar 8 saat boyunca) Ciddi yan etkisi olmadan uygulanır. 1 2 26

Nispeten yüksek dozajların potansiyel uzun vadeli etkileri (örneğin, advers GI ve safra etkileri) tam olarak aydınlatılamamıştır. 1 2 19 Uzun süreli tedavi sırasında klinik ve / veya biyokimyasal yanıtın bir miktar azalabileceği düşünülmelidir. 7 14

Günlük dozajlar 750 mcg’yi aşan sınırlı deneyim (derhal salınma enjeksiyonu); Günde 1500 mcg’ye kadar dozajlar kullanılmıştır. 1 2

Dozların güvenilirliği ve etkinliği> 30 mg (uzun etkili süspansiyon) değerlendirilmemiştir ve önerilmemektedir. 26

Dozların güvenilirliği ve etkinliği> 30 mg (uzun etkili süspansiyon) değerlendirilmemiştir ve önerilmemektedir. 26

Dozlar> 40 mg (uzun etkili süspansiyon) önerilmez. 26

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda boşluk önemli ölçüde azaltılabilir; Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj azaltma gerekli olabilir. 1 2 26

Eliminasyon uzayabilir; Dozaj ayarlaması gerekli olabilir. 1 2 26

Oktreotit veya formülasyondaki herhangi bir bileşen için bilinen aşırı duyarlılık. 1 2 26

Bilier anormallikler (örneğin safra taşıları, mikrolitiyaz, tortu, çamur ve dilatasyon), muhtemelen, GI yağ emiliminde uyuşturucu kaynaklı değişiklikler, safra kesesi kontraktilitesini, 1 2 6 12 26 inhibisyonu ve safra salgısını azaltmasından dolayı ortaya çıkar. Akut kolesistit, artan kolanjit, biliyer tıkanıklık, kolestatik hepatit ve pankreatit nadiren bildirilmiştir. 1 26 Tedavinin süresi ile ilgili insidans; Insidans görünüşte yaş, cinsiyet veya doz ile ilişkili değildir. 1 26

Tedavi sırasında şiddetli karın ağrısı gelişirse, potansiyel olarak cerrahi müdahale gerektiren biliyer komplikasyonlar (örn., Safra taşması) olasılığını göz önünde bulundurun. 2

Anafilaksi ve anaflaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. 1 26

Büyüme hormonu salgılayan tümörleri olan tüm hastaları yakından takip edin; Tümör genişlemesi ciddi komplikasyonlara (örneğin, görme alanı defekti) neden olabilir. 26

Hipoglisemi veya hiperglisemi, karşı düzenleyici hormonlar (örn., Insülin, glukagon, büyüme hormonu) arasındaki dengesinin değişmesi sonucu ortaya çıkabilir. 1 2 3 6 7 12 26 Tipik olarak şiddetli hipoglisemi, tip I diabetes mellituslu hastalarda daha sık görülür. 1 26 Hiperglisemi, diyabetik olmayan ve tip II diabetes mellituslu hastalarda daha sık görülür. 1 26 Diabetes mellituslu hastalarda insülin veya hipoglisemik ajanlar için doz ayarlaması gerekebilir. 1 2 6 12 26

Glukoz toleransını ve antidiyabetik tedaviyi periyodik olarak izleyin. 1 26

Hipotiroidizm, tiroid stimüle edici hormonun (TSH) salgılanmasının baskılanmasından kaynaklanabilir. 1 2 26 Tiroid fonksiyonlarının bazal ve periyodik olarak değerlendirilmesi (örn., TSH, toplam ve / veya serbest tiroksin [T 4]). 1 2 26 Daha önce var olan tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalar tiroid takviyesinde ayarlama gerektirebilir. 3

Akromegali veya karsinoid sendromlu hastalarda görülen sinüs bradikardisi, iletim anormallikleri ve aritmiler. 1 26 EKG değişiklikleri (örn., QT uzatma, eksen kaymaları, erken repolarizasyon, düşük voltaj, R / S geçişi, erken R dalgası ilerlemesi ve spesifik ST-T dalgası değişiklikleri) ve CHF’de kötüleşme bildirildi. 1 26 Bradikardik etkileri olan ilaçlarda doz ayarlamaları (örn., Β-adrenerjik bloke edici ajanlar) gerekebilir. 1 26 (Bkz. Etkileşimler Altındaki Spesifik Uyuşturucular.)

Serum vitamin B 12 konsantrasyonlarındaki azalmalar ve anormal Shilling’in test sonuçları; Vitamin B 12 konsantrasyonlarını izleyin. 1 26

Diyet yağlarının GI emilimindeki değişiklikler bildirildi. 1 2 12 26

Yağda eriyen vitaminlerin GI emilimine olası karışımı düşünün. 2 3 7 12

Oktreotid, böyle bir kayıp oluşturan koşullarda GI yolundan aşırı sıvı kaybını azaltmak için kullanılıyorsa, serum çinko konsantrasyonlarında aşırı artış olabilir. Eşzamanlı total parenteral beslenme (TPN) ve oktreotid alan bu durumdaki hastalarda çinko seviyelerinin periyodik olarak izlenmesi önerilir. 26 (Bkz. Etkileşimler Altındaki Özel Uyuşturucular.)

Hastaların% 25 kadarı oktreotide antikor geliştirir. 1 26

Oktreotide antikorlar klinik yanıtı etkilemez; Klinik çalışmalardan elde edilen bazı kanıtlar, oktreotide antikorların GH baskılamasının uzatılmış süresi ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. 26

Kategori B. 1 26

Oktreotidin süt içine dağıtılıp dağılmadığı bilinmiyor. 1 26 Hemşirelik kadınlarında kullanıldığında dikkat edilmesi gerekenler. 1 26

Hemen etkili enjeksiyonun güvenliği ve etkinliği belirlenmedi. 1

Sınırlı sayıda doğumda yenidoğan ve konjenital hiperinsülinasyonlu bebeklerde anında serbest enjeksiyon uygulanmıştır. 1 26 Yan etkiler esas olarak GI yolu (örn., Steatorrhea, diyare, kusma, karın distansiyonu) içeriyordu. 1 26 Kötü büyüme, düşük kilo artışı ve taşifaksi bildirildi; “Yakalama” büyümesi ilacın kesilmesini izledi. 1 26 Uzun vadeli tedavinin tam olarak aydınlatılamamış pediyatrik büyüme ve gelişme üzerine potansiyel etkileri. 3

Uzun etkili süspansiyon formülasyonunun güvenilirliği ve etkinliği belirlenmedi. 26

6-17 yaş arası pediatrik hastalarda hipotalamik obezite ile kraniyal hasara sekonder olarak araştırılan uzun etkili süspansiyon; Yeni safra taşması% 33 oranında bildirildi. 26

Genç erişkinlerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için ≥65 yaşındaki hastalarda yetersiz deneyim. 1 26 Karaciğer, böbrek ve / veya kardiyak fonksiyonda yaşla ilişkili azalmalar ve eşlik eden hastalık ve ilaç tedavisi potansiyeli nedeniyle dozları dikkatlice seçin. 1 26

Uzatılmış boşluk ve eliminasyon yarı ömrü. 1 2 26

Karaciğer sirozlu hastalarda eliminasyonun uzun süre devam etmesi ve derhal salınma enjeksiyonunun klerensi azalması. 1 Yağlı karaciğer hastalığında uzun süreli eliminasyon. 1

Uzun etkili süspansiyon formülasyonu, karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. 26

Derhal salınım enjeksiyonunun yarı ömrü arttı. 1 26 Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekebilir. 26

Uzun etkili süspansiyon formülasyonu, böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. 26

İshal, karın ağrısı / rahatsızlık, gaz, dışkılama (steatorrhea dahil), mide bulantısı, kusma, safra kesesi ve safra yolları anormallikleri (safra taşığı, çamur), sinüs bradikardisi, iletim anormallikleri, aritmiler ve lokal etkiler (ağrı, yanma) enjeksiyonda Site. 1 2 3 7 12 26

Besin emilimindeki değişikliklerle bağlantılı olarak; Oral olarak verilen ilaçların emilimini etkileyebilir. 1 26

Büyüme hormonunun baskılanmasına sekonder olan CYP3A4 izoenzimlerini inhibe edebilir. 1 26

Octreotide, CYP3A4 tarafından metabolize edilen ilaçların temizlenmesini engelleyebilir. 1 26

İlaç

Etkileşim

Yorumlar

Sıvı ve elektrolit dengesini kontrol eden ajanlar

Sıvı ve elektrolit dengesindeki olası değişiklikler 1 26

Olası doz ayarlaması 1 26

Bromokriptin

Bromokriptinin artmış AUC’si 26 a

Bradikardik etkileri olan kardiyovasküler ajanlar (β-adrenerjik bloke edici ajan, kalsiyum kanal bloke edici ajan)

Potansiyel additive bradikardik etki 1 26

Olası doz ayarlaması 1 26

Siklosporin

Olası plazma siklosporin konsantrasyonlarında azalma ve transplant reddi 1 26

Insülin

İnsülini inhibe eder; Plazma glikoz düzeylerinde olası değişiklikler (hipoglisemi veya hiperglisemi) 1 26

Olası doz ayarlaması 1 26

Ağız hipoglisemik ajanları

İnsülini inhibe eder; Plazma glikoz düzeylerinde olası değişiklikler (hipoglisemi veya hiperglisemi) 1 26

Olası doz ayarlaması 1 26

Kinidin

Kinidin klirensinde muhtemel azalma 1 26

Dikkatli birlikte kullanın 1 26

Toplam parenteral beslenme

Sıvı kaybı tersine çevrildiğinde olası çinko miktarının aşırı artması 26

GI yolundan aşırı sıvı kaybını azaltmak için oktreotid alan hastalarda eşlik eden TPN ve oktreotid tedavisi sırasında çinko seviyelerini izleyin 26 (Dikkatli Beslenme Efektleri’ne göz atın)

Sub-Q enjeksiyonunu müteakip derhal salınan formülasyon hızla ve tamamen emilir; 0.4 saatte tepe konsantrasyonları elde edilmiştir. 1 26 Acil-salımlı formülasyonun Sub-Q ve IV dozları biyoeşdeğerdir. 1 26

Uzun etkili süspansiyonun İM uygulamasından sonra, tepe plazma konsantrasyonu başlangıçta 1 saat içinde elde edilir, 3-5 gün içinde kademeli olarak en düşüğe iner ve sonra enjeksiyondan yaklaşık 2-3 hafta sonra yavaş yavaş bir doz orantılı tepe konsantrasyonuna yükselir. 26

Verilen uzun etkili süspansiyonun göreceli biyoyararlanımı, verilen alt-Q’ya verilen derhal salınma enjeksiyonuna kıyasla% 60-63’tür. 26 Her 4 haftada bir uzun etkili süspansiyonun birden fazla İM enjeksiyonu yapıldıktan sonra, üçüncü enjeksiyondan sonra kararlı durum oktreotid konsantrasyonları elde edilir. 26 e

Derhal bırakılan enjeksiyonun etki süresi değişkendir, ancak tümör türüne bağlı olarak 12 saate kadar uzanır. 1 26

Uzun etkili süspansiyonu uyguladıktan sonra, plato plazma konsantrasyonları 2-3 hafta boyunca muhafaza edilir. 26

Akromegali hastalarında, en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi derhal salınan formülasyonun uygulanmasını takiben 0.7 saattir. 1 26

Dağılımın kararlı durum hacmi yaklaşık 13,6 L’dir. 1 26 Eritrositlere dağılım göz ardı edilebilir düzeyde gözükmektedir. 1 26 İlacın anne sütüne dağıtıp dağıtılmadığı bilinmiyor. 1 26

Yaklaşık% 65’i plazma proteinlerine, özellikle lipoproteine ​​ve daha az oranda albumin’e bağlıdır. 1 26

Akromegali hastalarında kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 21.6 L ve plazma proteini bağlanması% 41.2’dir. 1 26

Yaklaşık% 32 idrarda değişmemiş ilaç olarak atılmıştır. 1 26

Görünür eliminasyon yarı ömrü 1.7-1.9 saattir. 1 26

Derhal bırakılan enjeksiyonun uygulanmasının ardından hafif böbrek yetmezliği (Cl cr 40-60 mL / dakika) olan hastalarda 2.4, 3 veya 3.1 saat eliminasyon yarı ömrü bildirildi, orta derecede bozulma (Cl cr 10-39 mL / dakika ) Veya şiddetli bozulma (Cl cr <10 mL / dakika) idi. 1 Diyaliz gerektiren şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda, derhal salınma enjeksiyonunun temizlenmesi sağlıklı bireylere kıyasla yaklaşık% 50 oranında azalır. 1 26 (Dozaj ve Uygulama Altındaki Özel Popülasyonlara bakın.) Uzun etkili süspansiyon, böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. 26 Karaciğer sirozu olan hastalarda derhal salınan enjeksiyonun yok edilmesi; Yarılanma ömrü 3.7 saate yükseldi. Yağlı karaciğer hastalığında yarılanma ömrü 3.4 saate çıkmıştır. 1 Geriatrik bireylerde yarılanma ömrü% 46 oranında uzar ve klerans% 26 oranında azalır. 1 26 Akromegali hastalarında, ilacın atılma ve eliminasyon yarı ömrü sağlıklı bireylere benzerdir. 1 26 2-8 ° C; Işığa karşı koruyun. 1 10 Işıktan korunursa, 20-30 ° C'de 14 güne kadar depolayabilir. 1 21 25 Uygulama öncesi oda sıcaklığına gelmesine izin verebilir; Yapay olarak ısıtmayınız. 1 Uygulamadan hemen önce ampulleri açın; Kullanılmayan ilacı atın. 1 Seyreltilmiş solüsyonlar ≥24 saat boyunca stabildir. 1 10 2-8 ° C; Işığa karşı koruyun. 26 Süspansiyon hazırlanmadan önce, ürün kiti 30-60 dakika oda sıcaklığında kalmalıdır. 26 Eşzamanlı kullanımdan kaynaklanan sistemik etkileşimler hakkında bilgi için, bkz. Etkileşimler. Toplam parenteral beslenme çözümlerinde uyumsuz; Bir glikosil oktreotit konjügat oluşması oktreotid etkinliğini azaltabilir. 1 Uyumlu Su içinde% 5 dekstroz 1 Sodyum klorür% 0.9 hid Uyuşmaz Yağ emülsiyonu% 10, IV hid Uyumlu Heparin sodyum Uyuşmaz Insülin, düzenli Uyumlu Hidroksietil nişasta 130 / 0.4, sodyum klorür% 0.9 Uyuşmaz Micafungin sodyum Değişken Pantoprazol sodyum Ön hipofiz hormonlarının salgılanmasını önler, pankreatik endokrin ve ekzokrin fonksiyonu bastırır, mide asidi ve GI hormon salınımını inhibe eder, serotonin sekresyonunu bastırır, GI motilitesini ve splanknik kan akışını inhibe eder ve GI emilimini değiştirir. 1 2 3 4 5 6 7 8 26 Somatostatin'den daha güçlü, insülin ve glukagon salınımından daha büyük bir oranda somatropin salınımını engeller ve somatostatin'e göre daha uzun bir plazma yarı ömrü ve etki süresi vardır. 1 2 3 4 7 19 26 Somatropin sekresyonunu ve gonadotropin salıcı hormona (GnRH) karşı lutinopin (luteinize edici hormon) cevabı bastırır. 1 2 26 Serotonin ve çeşitli gastroenteropankreatik peptidlerin salgılanmasına yönelik önleyici etkileri nedeniyle çeşitli koşulların (örneğin karsinoid sendromu ile ilişkili yıkama ve diyare, VIP-salgılayan tümörlerle ilişkili sulu ishal) GI ve diğer belirtilerini kontrol etmek için kullanılmıştır (örn. Gastrin, vazoaktif bağırsak polipeptidi [VIP], insülin, glukagon, sekretin, motilin, pankreas polipeptidi). 1 2 3 4 6 7 8 12 14 15 16 17 18 19 20 26 Akromegali hastalarında büyüme hormonu ve / veya insülin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I, somatomedin C) konsantrasyonunu düşürür. 1 26 Steril sub-Q enjeksiyon tekniğine ilişkin hasta ve / veya bakıcıya talimat vermenin önemi. 1 2 14 Karsinoid tümörler veya vazoaktif intestinal polipeptid salgılayan tümörlü hastalara semptomların şiddetlenmesini en aza indirgemek için geri dönüşlü yeniden enjeksiyon programını yakından takip etmelerinin önemi. 26 Akromegali hastalarına danışmanlık yapmanın önemi, GH ve IGF-1 seviyelerinin düzenli kontrolünü sağlamak için iade edilen yeniden enjeksiyon programını yakından takip etmesinin önemidir. 26 Klinisyenleri hamile kalmayı planladıklarında veya emzirmeyi planlayan kadınların önemi veya emzirmek için planlamaları. 1 26 Reçeteli ve OTC ilaçlar dahil mevcut veya düşünülmüş eşlik eden tedaviyi klinisyenlere bildirmenin önemi. 1 26 Hastaları diğer önemli önleyici bilgiler konusunda bilgilendirmenin önemi. 1 26 (Dikkatlere bakın.) Ticari olarak bulunan ilaç preparatlarındaki yardımcı maddeler bazı kişilerde klinik olarak önemli etkilere sahip olabilir; Ayrıntılar için özel ürün etiketlemesine başvurun. Bu müstahzarlardan bir veya daha fazlasının eksikliği hakkında bilgi edinmek için lütfen ASHP İlaç Kıtlığı Kaynak Merkezi'ne başvurun. Yollar Dozaj Formları Güçlü yönler Marka isimleri Üretici firma Parenteral Enjeksiyon Ml başına 50 mcg (oktreotid) Sandostatin Novartis Octreotide Enjeksiyonu Ml başına 100 mcg (oktreotid) Sandostatin Novartis Octreotide Enjeksiyonu ML başına 200 mcg (oktreotid) Sandostatin Novartis Octreotide Enjeksiyonu ML başına 500 mcg (oktreotid) Sandostatin Novartis Octreotide Enjeksiyonu ML başına 1000 mcg (oktreotid) Sandostatin Novartis Octreotide Enjeksiyonu Parenteral Enjekte edilebilir süspansiyon, uzun süreli bırakma, IM kullanımı için 10 mg (oktreotid) Sandostatin LAR Deposu (alkollü çubuklar, iğneler, şırınga ve seyreltici içeren kit olarak temin edilebilir) Novartis 20 mg (oktreotid) Sandostatin LAR Deposu (alkollü çubuklar, iğneler, şırınga ve seyreltici içeren kit olarak temin edilebilir) Novartis 30 mg (oktreotid) Sandostatin LAR Deposu (alkollü çubuklar, iğneler, şırınga ve seyreltici içeren kit olarak temin edilebilir) Novartis AHFS DI Essentials. , Seçilen Değişiklikler 4 Eylül 2013. 1. Novartis Pharmaceuticals. Sandostatin (oktreotid asetat) enjeksiyon reçete yazısı. East Hanover, NJ; 2005 Eyl. 2. Sandoz Pharmaceuticals Corporation. Sandostatin (oktreotide acetate) genel görünümü ve klinik özet. [SDS-8007] East Hanover, NJ; 1992 Şubat 3. Katz MD, Erstad BL. Octreotide, yeni bir somatostatin analoğu. Clin Pharm. 1989; 8: 255-73. [IDIS 252908] [PubMed 2653711] 4. Mozell EJ, Woltering EA, O'Dorisio TM. Somatostatin ve oktreotide asetatın endokrin olmayan uygulamaları: gerçekler ve gösteriş uçuşları. Pazartesi 1991; 37 (Aralık): 749-848. [PubMed 1683832] 5. Reichlin S. Somatostatin (iki parçadan birincisi). N Engl J Med. 1983; 309: 1495-1501. [IDIS 178638] [PubMed 6139753] 6. Reichlin S. Somatostatin (iki parçadan ikincisi). N Engl J Med. 1983; 309: 1556-63. [IDIS 179308] [PubMed 6140639] 7. Battershill PE, Clissold SP. Octreotide: aşırı farmakokin sekresyonuyla ilişkili koşullardaki farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri ve terapötik potansiyelin gözden geçirilmesi. İlaçlar. 1989; 38: 658-702. [PubMed 2689136] 8. Anon. Somatostatin: hormonal ve terapötik roller. Lancet. 1985; 2: 77-8. [PubMed 2861528] 9. Bloom SR, Polak JM. Somatostatin. BMJ. 1987; 295: 288-90. [IDIS 233039] [PubMed 2888511] 10. Trissel LA. Enjektabl ilaçlar el kitabı. 7. baskı. Bethesda, MD: Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc., Inc; 1992: 682-3. 11. USP DI: sağlık profesyonelleri için uyuşturucu bilgileri. Johnson KW, ed. 13. baskı. Rockville, MD: Birleşik Devletler Farmakopesi Konvansiyonu, Inc; 1993; 1: 2067-9. 12. Gordon P, Comi RJ, Maton PN ve diğ. Hormon salgılayan tümörlerin, hipofiz ve gastrointestinal sistemin ve bağırsak dışı neoplastik hastalıkların tedavisinde Somatostatin ve somatostatin analoğu (SMS 201-995). Ann Intern Med. 1989; 110: 35-50. [IDIS 250003] [PubMed 2535688] 13. Sandoz Pharmaceuticals Corporation: Kişisel İletişim. 14. Kvols LK, Moertel CG, O'Connell MJ ve ark. Malign karsinoid sendromunun tedavisi. N Engl J Med. 1986; 315: 663-6. [IDIS 220309] [PubMed 2427948] 15. Oates JA. Karsinoid sendromu. N Engl J Med. 1986; 315: 702-3. [IDIS 220311] [PubMed 2875390] 16. Oberg K, Norheim I, Lundqvist G et al. Karsinoid sendromun bir somatostatin analoğu olan SMS 201-995 ile tedavisi. Scand J. Gastroenterol. 1986; 21 (Suppl 119): 91-2. 17. Kvols LK, Martin JK, Marsh HM ve ark. Bir somatostatin analoğu ile karsinoid krizinin hızlı tersi. N Engl J Med. 1985; 313: 1229-30. [IDIS 206269] [PubMed 2865675] 18. Uzun RG, Adrian TE, Brown MR ve ark. Uzun etkili somatostatin analoğu ile pankreatik endokrin tümör sekresyonunun baskılanması. Lancet. 1979; 2: 764-7. [IDIS 104785] [PubMed 90860] 19. Kvols LK. Malign karsinoid sendromunda tedavi edici hususlar. Acta Oncologica. 1989; 28: 433-8. [PubMed 2663050] 20. Marsh HM, Martin JK, Kvols LK ve ark. Anestezi sırasında karsinoid krizi: Bir somatostatin analoğu ile başarılı bir tedavi. Anesteziyoloji. 1987; 66: 89-91. [IDIS 224842] [PubMed 2432806] 21. Sandoz Pharmaceuticals, East Hanover, NJ: Kişisel iletişim. 22. Orskov H, Christenson SE, Weeke J ve ark. Akromegali bulunan iki hastada oktreotide karşı antikorların etkisi. Endokrin Clin. 1991; 34: 395-8. 23. Christenson SE, Weeke J, Orskov H ve diğ. Akromegalide oktreotid tedavisinin uzun süreli etkinliği ve tolere edilebilirliği. Metab Kliniği Exp. 1992; 41: 44-50. [PubMed 1518433] 24. Kwekkeboom DJ, Assies J, Hofland LJ ve ark. Oktreotide antikor oluşumu olgusu 111In-oktreotid sintigrafi ile görüntülenmiştir. Endokrinol Clin. 1993; 39: 239-43. 25. Stiles ML, Allen LV, Resztak KE ve diğ. Oktreotide acetate'ın polipropilen şırıngalarda stabilitesi. Am J Hosp Pharm. 1993; 50: 2356-8. [PubMed 8266962] 26. Novartis Pharmaceuticals. Sandostatin LAR Deposu (enjektabl süspansiyon için oktreotide asetat) reçete yazma bilgisi. East Hanover, NJ; 2006 Mayıs. 27. Gıda ve İlaç İdaresi. Tanımlanmış ve onaylanmış tüm yetim ürünlerin listesi. FDA web sitesinden. 2008 Ocak 25'e erişti. A. Fløgstad AK, Halse J, Grass P ve ark. Akromegalide oktreotid, bromokriptin veya her iki ilacın bir kombinasyonunun karşılaştırılması. J Clin Endocrinol Metab. 1994; 79: 461-5. Saklandım Trissel LA. Enjektabl ilaçlar hakkında el kitabı.17 ed. Bethesda, MD: Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği; 2013: 867-8. E. Chen T, Miller TF, Prasad P ve ark. Sağlıklı bireylerde mikrokapsüllü oktreotid asetatın farmakokinetiği, farmakodinamikleri ve güvenliği. J Clin Pharmacol. 2000; 40: 475-81. [PubMed 10806600]

Oriplazmin

Vitreomaküler yapışmayı tedavi etmek.

Orisplasmin insan plazmininin bir şeklidir. Vitreomaküler yapışmaya yol açan proteinleri çözerek çalışır.

Bunlardan herhangi biri geçerli ise hemen doktorunuza veya sağlık uzmanınıza başvurun.

Bazı tıbbi durumlar oriplazm ile etkileşime girebilir. Herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, özellikle aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuza veya eczacınıza bilgi verin

Bazı İLAÇLAR OKSİPLASIN İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR. Bununla birlikte, oriplazmin ile spesifik etkileşimler bilinmemektedir.

Ocriplasmin, aldığınız diğer ilaçlarla etkileşim kurabilir mi, sağlık uzmanınıza danışın. Herhangi bir ilacın dozunu başlatmadan, durdurmadan veya değiştirmeden önce doktorunuza danışın.

Oriplazmin’i doktorunuzun talimatına uygun olarak kullanın. Tam dozlama talimatları için ilacın üzerindeki etikete bakın.

Ocriplasmin kullanımıyla ilgili sorularınızı doktorunuza danışın.

Bütün ilaçlar yan etkilere neden olabilir, ancak birçok insanın yan etkisi yoktur. ORTAK yan etkilerin çoğunun devam etmesi veya rahatsız olması durumunda doktorunuza danışın

Yüzenleri görmek.

Şiddetli alerjik reaksiyonlar (kızarıklık, ürtiker, kaşıntı, solunum güçlüğü, göğüste sızma, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme); Enjeksiyon yapıldığı yerde kanama; Göz ağrısı, kızarıklık veya şişme; Görme değişiklikleri (örneğin bulanık görme, ışığa duyarlılık).

Bu, meydana gelebilecek tüm yan etkilerin tam bir listesi değildir. Yan etkiler hakkında sorularınız varsa, sağlık uzmanınıza danışın. Yan etkileri hakkında doktorunuza danışın. Yan etkileri uygun ajansa bildirmek için lütfen FDA’ya Raporlama Sorunları Rehberi’ni okuyun.

1-800-222-1222 (Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği), yerel zehir kontrol merkeziniz veya acil servise hemen başvurun.

Ocriplasmin bir sağlık uzmanı tarafından işlenir ve saklanır. Evde saklamayacaksın.

Bu bilgi, oristoplazmin veya başka herhangi bir ilacın alınıp alınmamasına karar vermek için kullanılmamalıdır. Hangi ilaçların sizin için uygun olduğuna karar vermek için yalnızca sağlık uzmanınız size bilgi ve eğitim verir. Bu bilgi herhangi bir tıbbın herhangi bir hastayı veya sağlık durumunu tedavi etmek için güvenli, etkili veya onaylanmış olduğunu onaylamamaktadır. Bu sadece orispirasmin hakkında genel bilgilerin kısa bir özetidir. Oligoplazmin için geçerli olabilecek olası kullanımlar, yönergeler, uyarılar, önlemler, etkileşimler, olumsuz etkiler veya riskler hakkındaki tüm bilgileri DEĞİLDİR. Bu bilgi, özel bir tıbbi tavsiye değildir ve sağlık uzmanınızdan aldığınız bilgilerin yerini almaz. Ocriplasmin kullanmanın riskleri ve faydaları hakkında eksiksiz bilgi için sağlık uzmanınızla görüşün.

Pankrelipaz

Pankrelipaz için kullanır

Terapötik Sınıf: Enzimin Değiştirilmesi

Farmakolojik Sınıf: Enzim

Pankrelipaz, proteinlerin, nişastaların ve yağların sindirimi için gerekli olan enzimleri içerir.

Pankrelipaz sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Pankrelipaz için aşağıdakiler düşünülmelidir

Pankrelipaz veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda Creon®, Pancreaze®, Pertzye ™ ve Zenpep®’in kullanımını sınırlayacak çocuklara özgü problemler göstermedi.

Pankrelipaz Kullanmadan Önce

Yaşın 12 aydan küçük çocuklarda Ultresa ™ ve çocuklarda Viokace ™ etkisinin yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Bu yaş gruplarında güvenlik ve etkililik saptanmamıştır.

Geriatrik hastalarda yaşın Creon®, Pancreaze® ve Pertzye ™ etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda Ultresa ™, Viokace ™ ve Zenpep®’in kullanımını sınırlayan geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların yaşa bağlı böbrek, karaciğer veya kalp problemleri olma ihtimali yüksektir; bu durum, bu ilaçları alan hastalar için dozda bir uyarı ve uyarı yapılmasını gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı pankrelipaz kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Pankrelipase’yi tam olarak doktorunuzun talimatlarına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Pankrelipaz bir İlaç Rehberiyle birlikte gelmelidir. Bu bilgiyi okumanız ve anlamanız çok önemlidir. Anlamadığınız her şeyi doktorunuza sorduğunuzdan emin olun.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği sürece pankrelipaz’ı yemeklerle veya atıştırmalıklarla ve tamamen yutacak kadar sıvı alın.

Durumunuz için pankrelipaz reçete ederken, doktorunuz sizin için kişisel bir diyet reçetesi de götürebilir. Özel diyetleri dikkatlice uygulayın. İlaçın düzgün çalışabilmesi için bu gereklidir. Ayrıca, pankrelipazdayken bol miktarda su içmek de önemlidir.

Tabletleri alan hastalar için

Geciktirici salım kapsülleri alan hastalar

Pankrelipazın markalarını veya dozaj formlarını önce doktorunuza danışmadan değiştirmeyin. Farklı ürünler aynı şekilde çalışmayabilir. İlacınızı tekrar doldurursanız ve farklı görünüyorsa, eczacınıza danışın.

Farklı hastalar için pankrelipaz dozu farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca pankrelipazın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir pankrelipaz dozunu kaçırırsanız, kaçırdığınız dozu atlayın ve düzenli doz programınıza geri dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Pankrelipazın Doğru Kullanımı

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Creon® kapsüllerini 30 gün boyunca oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Kullanılmayan ilacı 30 gün sonra atın.

Geciktirici salım kapsüllerini nemden korumak için sıkıca kapalı bir kapta saklayın.

Düzenli ziyaretlerde doktorunuzun sizin veya çocuğunuzun ilerleyişini kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun, ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve sizin veya çocuğunuzun almaya devam edip etmeyeceğine karar vermesine izin verir.

Toz içeren kapsülleri alan hastalar için

Pankrelipaz toz şeklini alan hastalar için

Pankrelipaz Kullanırken Önlemler

Sizin veya çocuğunuz alışılmadık veya şiddetli karın veya karın ağrısı, tabureden, bulantıdan veya kusmadan geçmekte zorlanırsa, derhal doktorunuza danışın. Bunlar, fibrozan kolonopati olarak adlandırılan nadir fakat ciddi bir bağırsak hastalığının semptomları olabilir.

Pankrelipaz domuz pankreasından yapılır. Domuz organlarından yapılmış ilaçlardan virüs bulma riski son yıllarda büyük ölçüde azalmıştır. Bu, bazı virüsler için gerekli testlerin ve bu ilaçların imalatı sırasında yapılan testin sonucudur. Bazı virüsleri ilacı kullanacak kişilere bulaşma riski düşük olsa da, siz veya çocuğunuz endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Pankrelipaz, anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Siz veya çocuğunuz pankrelipaz kullanırken, döküntü, kaşıntı, kusma, ses kısıklığı, rahatsız edici solunum, yutma sorunu, ya da elleriniz, yüzünüz, ağzınızın ya da boğazınızın şişmesi durumunda hemen doktorunuzu arayın.

Zenpep® almadan önce anormal kan şekeri düzeyleri geçmişiniz varsa doktorunuza bildirin.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Pankrelipaz Yan Etkiler

Pankrelipaz

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx / OTC Rx ve / veya OTC

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Kronik Pankreatit Creon, Zenpep, Pancreaze, pankreatin, Viokase, Pertzye

Pankreas Exokrin Bozukluk Creon, Zenpep, Pancreaze, Viokase, Pertzye, Pankreas MT

Kistik Fibroz azitromisin, Zithromax, gentamisin, Creon, vitamin E, tobramisin, amikasin

Diyabet problemlerini önleyin: gözlerinizi sağlıklı tutun

Diyabet problemlerini önleyin: Ağzınızı sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Sinir sisteminizi sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Böbreklerinizi sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Kalp ve kan damarlarını sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Ayaklarınızı sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Gözlerinizi sağlıklı tutun; Günlük Diyabet Kayıtları

Diyabet problemlerini önleyin: Gözlerinizi sağlıklı tutun

Diyabet gözlerimi nasıl etkileyebilir?

Birçok organizasyon, hastalara ve tıp profesyonellerine destek sağlar. Diyabet Hastalıkları Organizasyonlarının tam listesini görüntüleyin (PDF, 293 KB).

Diyabetin kanında şeker olarak da adlandırılan fazla glikoz *, gözünüzün dört bölümüne zarar verebilir

Diyabetik göz hastalıkları olarak adlandırılan diyabetin zarar görmesi, görme azalması ve körlüğün de dahil olduğu kalıcı görme kaybına neden olabilir. Düşük görüş, düzenli gözlükler, kontakt lensler, ilaçlar veya ameliyatlarda bile günlük işleri kolayca tamamlayamayacağınızı gösterir.

Şeker hastalığı retini nasıl etkiler?

Zamanla, şeker hastalığından yüksek kan şekeri seviyesine sahip olmak, retinadaki minik kan damarlarına zarar verebilir. Diyabetik retinopati diyabetin retina hasarının tıbbi terimidir.

Diyabet gözlerimi nasıl etkileyebilir ?; Şeker hastalığı retini nasıl etkiler? Diyabet retinasının belirtileri nelerdir ?; Göz doktorum diyabet retinasında sorun yaşayıp yaşamadığımı söyleyebilir? Şeker hastalarında retina problemim olacak mı ?; Hamilelik diyabet retinasını etkilemektedir? Diyabet retina sorunları nasıl tedavi edilir ?; Diyabetli insanlarda başka göz problemleri olabilir mi ?; Sigara diyabetin göz problemlerini nasıl etkiler? Diyabet retinasında bazı görme kaybım varsa ne yapabilirim ?; Gözlerimi nasıl sağlıklı tutabilirim?

Retina hasarı yavaş yavaş oluşur. Önce, retinanın kan damarları şişer. Retina hasarı kötüleştikçe, kan damarları bloke olur ve retina oksijen kaynağını keser. Buna karşılık, yeni, zayıf kan damarı, retina ve vitröz jelin yüzeyinde büyür. Bu kan damarları kırılır ve kanı vitreus jeline sızdırır. Sızıntı yapan kan, ışığa retina ulaşmasını engeller.

Retina. Retina gözünüzün sırtını çizen dokudur. Retina gözünüze gelen ışığı optik sinir yoluyla beyninize görsel mesajlar haline dönüştürür. Makula, retina resmin küçük, hassas, merkez kısmıdır ve keskin, ayrıntılı görüş verir .; Lens. Gözünüzün objektifi berraktır ve gözünüzün renkli kısmı olan irisin arkasında bulunur. Objektif, ışığı veya bir görüntüyü retina üzerine odaklamaya yardımcı olur; Vitreus jölesi. Vitröz jel, retina ve mercek arasında gözünüzün arka tarafını dolduran berrak, renksiz bir kütle .; Optik sinir. Gözün arkasındaki optik sinir, gözlerdeki en büyük duyu sinirinizdir. Optik sinir gözünüzü beyne bağlar, retinadan beyninize görsel mesajlar taşır ve beyin ile göz kasları arasında mesajlar gönderir.

Bu olduğunda kayan noktalar veya neredeyse tamamen karanlık görürsünüz. Gözlerinizden biri diğerinden daha fazla zarar görebilir veya her iki göz de aynı miktarda hasar görebilir. Bazen kan kendiliğinden temizlenir. Bununla birlikte, kan kaldırmak için ameliyat gerekebilir.

Hasar ciddi olana kadar vizyonunuzla ilgili herhangi bir probleminiz olmayabilir, bu nedenle görüşünüz iyi görünse bile en az yılda bir kez göz muayenesine sahip olmanız gerekir. Görüşünüzde herhangi bir değişiklik fark ederseniz hemen göz doktorunuzu arayın.

Yıllar geçtikçe, şişmiş ve zayıf kan damarları yara dokusu oluşturabilir ve retinayı gözünüzün arkasından çekebilir. Retina çekilirse, kopmuş retina adı verilen bir durumla yüzen lekeler veya yanıp sönen ışıklar görülebilir. Baktığınızın bir kısmına bir perde çekilmiş gibi hissedebilirsiniz. Ayrılmış bir retina, hızlıca ilgilenmezseniz görme kaybına veya körlüğe neden olabilir. Bu semptomları yaşarsanız bir göz doktoru olan tüm göz hastalıklarını teşhis ve tedavi eden bir doktora görün.

Bulanık veya çift görme; Halkalar, yanıp sönen ışıklar veya görme alanınızdaki boş noktalar; Görüşünüzde karanlık veya kayan noktalar; Bir veya iki gözünüzde ağrı veya basınç; Gözlerinizin köşesinden şeyleri görmekte güçlük çekiyorlar

Normal görme

Gözlerindeki basınç; Yanınız veya çevresel vizyon; Çeşitli mesafelerde ne kadar iyi gördüğünü

Diyabetin retinaya hasar görme vizyonu

Diyabetik retinopatisi olan bazı kişilerin de maküla ödemi denilen bir sorunu vardır. Makula ödemi veya şişme, retinopatinin herhangi bir aşamasında olabilir. Makuladaki şişme, retina hasarlı kan damarlarındaki sızıntı sıvısından kaynaklanır.

Makula ödemi diyabetlilerde görme kaybının en yaygın nedenidir. Ödeme tedavi edilmezse görme kaybınız hafiften şiddetliyebilir, bu nedenle yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmanız önemlidir. Bir göz doktoru ya da gözlük ve kontakt lensleri reçete eden ve gözün belli koşullarını ve hastalıklarını teşhis eden ve tedavi eden birincil göz doktoru olan optometristle göz muayenesine sahip olabilirsiniz.

Diyabet retinasının belirtileri nelerdir?

Çoğu zaman, diyabet retina problemlerinin erken safhalarında semptomlar görülmez. Retina sorunları daha da kötüye gittiği için, belirtileriniz şunları içerebilir:

Normal görme

Bulanık görüş

Göz doktorunuz, dilate bir göz muayenesinde diyabetin retina olup olmadığını anlar. Genişletilmiş bir göz muayenesinde, göz doktorunuz öğrencilerinizi büyütmek için göz damlası kullanacaktır. Öğrenci irisin ortasındaki açıklıktır.

Öğrencilerinizi büyütmek, göz doktorunuzun hastalık belirtileri olup olmadığını kontrol etmek için gözlerinizin daha fazlasını görmesine izin verir. Göz doktorunuz retinaya ve optik sinirinize hasar ve diğer göz problemleri için bakması için özel bir büyütme merceği kullanacaktır.

Göz doktorunuz, dilate göz muayenesinin yapıldığı sırada diğer testleri yapacaktır

Görme iyi görünse bile yılda en az bir kez göz muayenesinden geçirin. Düzenli sınavlar, diyabet göz problemlerinden kaynaklanan ciddi görme kaybı veya körlüğünün çoğunu engelleyebilir. Bu sınavlar ayrıca vizyonunuzu korumanıza ve en iyi şekilde görmenizi sağlamanıza yardımcı olabilir.

Bir göz anjiyogramı denenmesi için bir göz doktoru görmeniz gerekebilir.

Bu test için öğrencilerinizi genişletmek için göz damlası verilecektir. Test sırasında başınızı hâlâ tutmak için çenenizi bir kameranın çenesine koymanız ve alnınızı bir destek çubuğuna koymanız istenecektir. Göz doktorunuz gözlerinizin içerisini fotoğraflayacaktır. Kolunuzdaki bir damara bir boya enjekte edilir. Boyalar gözlerinize ulaştığında ve gözlerinizin kan damarlarının arasından geçerken, kamera daha fazla resim çekiyor.

Bu test, retinada anormal veya sızıntı yapan kan damarlarınız olup olmadığını gösterecek ve göz doktorunuza en iyi tedaviyi vermesine yardımcı olacaktır.

Göz doktorum diyabet retinasında sorun yaşayıp yaşamadığımı söyleyebilir mi?

Şeker hastalığınız ne kadar uzun süre devam ederse, o kadar diyabet retina problemi yaşıyorsunuz demektir. Şeker retina problemleri yaşamanız daha az olasıdır veya kan şekeri sayılarınızı hedeflerinize yakın tutarsanız, hafiflettiğinizde daha hafif problemler çıkarırsınız. Hedefler, hedeflediğiniz sayılardır.

kan şekeri; kan basıncı; Kolesterol ve trigliseritler veya kan yağları türleri

İlaçlar. Doktorunuz göze maküler enjeksiyonlarla makula ödemi tedavi eder. Bu ilaçlar vücuttaki anormal kan damarı büyümesine ve sıvı kaçmasına neden olan bir proteini bloke eder. Sıvı sızıntısının azaltılması genellikle retinanın normal kalınlığa dönmesine izin verir. Göz doktoru gözünü uyuşturur ve ilacı vermek için minik bir iğne takar. Lazer tedavisi. Doktorunuz makula ödemini fokal lazer tedavisi ile de tedavi edebilir. Bir ziyarette, oftalmolog gözünüzü uyuşturur ve macula yakın sıvı sızdıran alanlarda birçok küçük lazer yanması meydana getirir. Bu yanmalar sıvı akışını yavaşlatır ve retinadaki sıvı miktarını azaltır .; Bazen doktorunuz diyabetik retinopatiyi saçılmış lazer tedavisi ile de tedavi eder. İki veya daha fazla ziyarette, oftalmolog gözünüzü uyuşturur ve binlerce lazer yanması maküla dışındaki yeni, zayıf kan damarlarının çevresine yerleşerek küçülür; Lazer tedavisi körlüğünüzün retina hasarından kaynaklanma olasılığınızı önemli ölçüde azaltabilir. Bununla birlikte, lazer tedavisi genellikle daha önce kaybedilen vizyonu iyileştiremez .; İlaçlar veya lazerlerle tedavi, göz doktorunuzun ofisinde yapılabilir .; Vitrektomi. Gözdeki kanamalar şiddetliyse vitrektomi diye bir ameliyat için hastaneye gitmeniz gerekebilir. Göz doktorunuz sizi uyuşturacak ya da uykuya dalmanıza yardımcı olmak için genel anestezi yapacaktır. Göz doktoru gözünüzde ufak bir kesik kesip kana bulanmış vitröz jelini çıkaracaktır. Göz doktoru, vitröz jelin yerine bir tuz solüsyonu getirir.

Katarakt. Katarakt, bulanık görüşe neden olan normalde net merceklerin bulutlanmasıdır. Bir katarakt çıkarmak için ameliyata ihtiyacın var. Ameliyat sırasında, oftalmolog lensi çıkarır ve bir kontakt lense benzeyen plastik bir lens koyar. Plastik lens kalıcı olarak gözünüzde kalır .; Glokoma. Glokom, göz basıncındaki artıştan kaynaklanabilen bir grup hastalıktır. Glokom optik sinir hasar görebilir ve görme kaybına ve körlüğe neden olabilir. Şeker hastalığı olan kişilerin, gözün ön kısmında anormal kan damarlarının geliştiği şiddetli bir glokom türü olma olasılığı daha yüksektir. Göz doktorunuz, göz basıncınızı kontrol etmek için glokomu göz damlası, hap veya ameliyatla tedavi edecektir. Nöropati. Nöropati sinir hasarıdır. Ayak veya bacaklardaki sinir hasarları diyabetin en sık görülen sinir hasarıdır. Bununla birlikte diyabet de göz sinirlerini etkiler. Şeker hastalığından yüksek kan glikozu olması, optik sinire az miktarda kan tedarik edilmesine neden olur. Aniden çift görme, gözkapağı çökebilir veya gözünüz üzerinde ağrı olabilir. Bazı insanlar göz kaslarının tamamen veya kısmen felçlidir. Bu tip nöropati haftalarca aylarca kendi kendine düzelme eğilimindedir. Aksi takdirde, gözlerinizi hizalamaya çalışmak için tek gözünüzün üzerinde bir yama giymeniz veya özel bir mercek kullanmanız gerekebilir.

Kalp krizi, felç, sinir hastalığı, böbrek hastalığı ve vücut bölümünü kesmek için cerrahi olan amputasyon riskini azaltacaksın; Kolestrolünüz ve tansiyonunuz artırabilir; Kan dolaşımınız gelişecek

Kan şekeri sayılarınızı hedeflerinize mümkün olduğunca yakın tutun. Kan şekeri sayılarınızı arttırmanız, retinopati riskinizi önemli ölçüde azaltabilir. Doktorunuz hedef kan şekeri numaralarınızı ayarlamak ve sayılarınız çok yüksek veya çok düşükse size ne yapacağını öğretmek için sizinle birlikte çalışır. Kan basıncınızı mümkün olduğunca hedefinize yakın tutun. Yüksek tansiyon, retinadaki minik kan damarlarına zarar verebilir. Her tıbbi ziyarette kan basıncınızı kontrol ettirin. Tansiyonunuzu kontrol etmek için doktorunuza veya ilaçların bir karışımına ihtiyacınız olup olmadığını doktorunuza sorun. Doktorunuz tansiyon tıbbı reçete ediyorsa, düzenli olarak alınız.

Şeker hastalarında retina problemim var mı?

Hamilelik sırasında vücudunuzdaki değişiklikler, diyabet retinasının problemlerinin ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine neden olabilir.

Yemek ve Diyabet hakkında bilmem gerekenler; Fiziksel Aktivite ve Diyabet hakkında bilmem gerekenler

Eğer sigara içiyorsanız, sigarayı bırakın .; Göz problemleri, özellikle ani görme kaybı varsa hemen göz doktorunuzu arayın; Görme iyi görünse bile yılda en az bir kez göz muayenesinden geçirin.

Diyabet problemlerini önleyin: Diyabetinizi kontrol altında tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Gözlerinizi sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Ayaklarınızı sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Kalp ve kan damarlarını sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Böbreklerinizi sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Ağzınızı sağlıklı tutun; Diyabet problemlerini önleyin: Sinir sisteminizi sağlıklı tutun

Diyabetiniz varsa ve yakında hamile kalmayı planlıyorsanız, genişlemiş göz muayenesine sahip olmalısınız ve diyabet retinası sorunları hakkında göz doktorunuzla konuşmalısınız. Gözleriniz için ameliyat olmanız gerekiyorsa, hamile kalmadan önce yaptırmak isteyebilirsiniz.

Diyabetiniz varsa ve zaten hamile iseniz, gebeliğinizin ilk 3 ayı boyunca veya mümkün olan en kısa sürede dilate göz muayenesine sahip olmanız gerekir. Gözlerinizi sağlıklı tutmak için hamileliğiniz boyunca ne sıklıkla göz muayenesinden geçirmeniz gerektiğini göz doktorunuzla konuşun.

Hamilelik sonrasında gelişen bir şeker hastalığı olan gestasyonel şeker hastalığınız varsa, gebeliğinizden sonra diyabet devam etmediği sürece diyabetik retinopati alma riski yüksek değildir.

Diyabet retinasının sorunlarına yardımcı olmak için

Retinopatiniz hala düzelmiyorsa, başka tedavilere ihtiyacınız olabilir. Bu tedaviden birine ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilen bir oftalmolog görmeniz gerekecek.

Hamilelik, diyabet retina problemlerini etkiliyor mu?

Bazen doktorunuz diyabetik retinopatiyi saçılmış lazer tedavisi ile de tedavi eder. İki veya daha fazla ziyarette, oftalmolog gözünüzü uyuşturur ve binlerce lazer yanması maküla dışındaki yeni, zayıf kan damarlarının çevresine yerleşerek küçülür.

Diyabet retinadaki problemler nasıl tedavi edilir?

Lazer tedavisi körlüğünüzün retina hasarından kaynaklanma olasılığınızı önemli ölçüde azaltabilir. Bununla birlikte, lazer tedavisi genellikle çoğu zaman kaybedilen vizyonu iyileştiremez.

İlaçlar veya lazerlerle tedavi, göz doktorunuzun ofisinde yapılabilir.

Diyabetli insanlarda başka göz problemleri olabilir mi?

Sigara diyabetin göz problemlerini nasıl etkiliyor?

Şeker hastalığı olan kişiler aşağıdaki göz problemlerine daha sık ve diyabetli olmayan insanlara göre daha genç yaşta olabilirler.

Şeker hastalığı gibi sigara içmek gözlerindeki küçük kan damarlarına da zarar verir. Sigara, gözünüzdeki basınç artışı ile bağlantılıdır ve bu da glokoma ve optik sinir hasarına neden olabilir.

Sigara içmek ve şeker hastalığı tehlikeli bir karışım. Sigara, birçok diyabet sorunu için riskini arttırır. Sigarayı bırakırsan

Eğer sigara içiyorsanız, sigarayı bırakın. Tek başına yapmak zorunda kalmamak için yardım isteyin. 1-800-QUITNOW (1-800-784-8669) numaralı telefonu arayarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Diyabet retinasında bazı görme kaybım varsa ne yapabilirim?

Diyabetik retina problemlerinden tedaviyle düzeltilemeyen bazı görme kaybınız varsa, göz doktorunuza düşük görüş hizmetlerini ve kalan vizyonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olabilecek cihazları sorun. Düşük görüşteki bir uzmana havale etmesini isteyin. Birçok topluluk örgütü ve ajansı, görme sorunları bulunan insanlar için düşük görme danışmanlığı ve eğitimi ile diğer özel hizmetler hakkında bilgi sunar.

Gözlerimi nasıl sağlıklı tutabilirim?

Telaffuz Kılavuzu

Dizide Daha Fazlası

Bu adımları atarak gözlerinizi sağlıklı tutabilirsiniz.

Vatandaş sağlık konularında daha fazla bilgi sağlanmaktadır

Diyabet Sorunlarını Giderme Serisi diyabet problemlerini nasıl önleyeceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilecek yedi kitapçık içerir

Bu kitapçıkların ücretsiz tek kopyaları için yazarken, çağırın, fakslayın veya e-posta ile gönderin.

Ulusal Diyabet Bilgi Takas Merkezi; 1 Bilgi Hattı; Bethesda, MD 20892-3560; Telefon: 1-800-860-8747; TTY: 1-866-569-1162; Faks: 703-738-4929; E-posta: ndic @ infoernmenternment

Bu kitapçıklara www.diabetesernmenternment adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu bilgi, ilaçlarla ve öngörülen hallerde tedavi ettikleri koşullarla ilgili içerikler içerebilir. Hazırlandığında, bu içerik mevcut en güncel bilgileri içermektedir. Güncellemeler veya herhangi bir ilaçla ilgili sorularınız için 1-888-INFOernment (1-888-463-6332) no’lu ABD Gıda ve İlaç İdaresi ile temasa geçin veya wwwernment adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışın.

Onlar teşekkür etmek istiyor; Lynn Grieger, R.D., C.D.E., Celia Levesque, R.N., C.D.E., Teresa McMahon, Pharm.D., C.D.E., ve Barbara Schreiner, R.N., M.N., C.D.E. Phyllis Barrier, Ms., R.D., C.D.E., Linda Haas, Ph.D.E., Kathleen Mahoney, M.S.N., R.N., C.D.E. ve Randi Kington, M. S., R.N., C.S., C.D.E. Amerikan Diyabet Derneği, Jan Drass, RN, C.D.E. Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri, Jill Ely, R.N., C.D.E., Sam Engel, M.D. ve Pam Howard, A.P.R.N., C.D.E. Diyabet Araştırma Merkezleri, Madelyn Wheeler, M.S., R.D., F.A.D.A., C.D.E. Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ok Chon Allison, MSN, RNCS, ANP, CDE, Barbara Backer, BS, James W. Pichert, Ph.D., Alvin Powers, MD, Melissa E. Schweikhart, Michael B. Smith ve Kathleen Wolffe, RN Ernestine Baker, R.N., F.N.P., C.D.E., Kris Ernst, R.N., C.D.E., Margaret Fowke, R.D., L.D. ve Kay Mann, R.N., C.D.E. Grady Health System Diabetes Clinic’in Ruth Bear, R.D.E., Dorinda Bradley, R.N., C.D.E., Terry Fisher, R.N., Lorraine Valdez, R.N., C.D.E. ve Charmaine Branchaud, B.S.N., R.N., C.D.E. Hindistan Sağlık Hizmetinin Resa Levetan, M.D. Medlantic Research Center, Luby Garza-Abijaoude, M.S., R.D., L.D. Teksas Diyabet Konseyi

Mayıs-15

Peginesatide enjeksiyonu

Peginsatide için kullanır

Erritropoez teşvik edici ajanlar (ESA’lar) ölüm, miyokard enfarktüsü, inme ve diğer ciddi kardiyovasküler olaylar için riskleri arttırır. Klinik çalışmalarda, kronik böbrek hastalığı (CKD) olan hastalar, 11 g / dL veya daha yüksek Hb seviyelerini hedef alan ESA’lar uygulanırken ölüm, ciddi advers kardiyovasküler reaksiyonlar ve inme açısından daha büyük bir risk taşıdı. Hiçbir araştırma, bu riskleri artırmayan bir Hb hedef düzeyi, ESA dozu veya doz stratejisi belirlemedi. Bu nedenle, CKD’li hastalarda, RBC transfüzyon ihtiyacını azaltmak için en düşük yeterli dozu kullanın.

Terapötik Sınıf: Hematopoietik

Peginsatide kullanmadan önce

Farmakolojik Sınıf: Eritropoetik

Peginesatide sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Peginesatide, ciddi alerjik reaksiyonlar için güvenlik endişeleri nedeniyle 24 Şubat 2013 tarihinde ABD pazarından gönüllü olarak geri çekildi.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Peginsatid için aşağıdakiler düşünülmelidir

Peginsatide veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaşın peginsatid enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda peginsatid enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi.

Peginsatid’in Doğru Kullanımı

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı peginsatid kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Peginsatide enjeksiyonu genellikle bir doktor tarafından verilir. Bununla birlikte, enjeksiyondan verilen ilaçlar bazen evde kullanılır. Peginsatide’ü evde kullanacaksanız, doktorunuz size enjeksiyonların nasıl yapılacağını öğretecektir. İlacın nasıl enjekte edileceğini tam olarak anladığınızdan emin olun.

Peginesatide bir İlaç Rehberiyle birlikte gelir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Peginesatide 3 formda mevcuttur. Tek kullanımlık bir şişe (cam kap), tek kullanımlık önceden doldurulmuş şırınga veya çoklu kullanımlı şişeler kullanabilirsiniz.

Peginsatid cildinizin altında veya bir damara atış olarak verilebilir. Doktorunuz size belirli bir şekilde enjekte etmeniz gerektiğini söylüyorsa, doktorunuzun talimatlarını izleyin.

Evde peginesatide veriyorsanız

Her tüp veya şırınga içinde ilaçların tümünü kullanamazsınız. Tek kullanımlık flakon veya şırınga sadece bir kez kullanın. Açık tek kullanımlık bir flakon veya şırınga kurtarmayın. Şişe ya da şırınga içindeki ilaç renk değiştirmişse veya içinde parçacıklar görüyorsanız kullanmayın.

Peginsatid dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece peginsatid’in ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Talimatlar için doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Buzdolabında saklayın. Donma.

Kullanılmayan ilaç bölümlerini buzdolabında birden fazla tüp kullanacak şekilde saklayın ve ilk kullanımından 28 gün sonra tıbbı atın. İlacın ışığından koruyun. İlacınızı kullanmaya hazır olana kadar ilaçlarınızı orijinal ambalajında ​​saklayın.

Peginsatid Kullanılırken Önlemler

Peginsatid kullanırken doktorunuzun kanı düzenli olarak kontrol etmesi çok önemlidir. Ayrıca evinizdeki kan basıncını izlemeniz gerekebilir. Normal kan basıncınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, derhal doktorunuzu arayın.

Peginsatid anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. İlacınızı aldıktan sonra döküntü, kaşınma, yüz şişmesi, dil ve boğaz, solunum sıkıntısı veya göğüs ağrısı yaşıyorsanız hemen doktorunuzu arayın.

Peginsatid, kalp krizi, inme, konjestif kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşma sorunlarınız riskini artırabilir. Baş dönmesi, bayılma büyü, ağır yorgunluk, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani veya ciddi baş ağrısı veya görme, konuşma veya yürüme sorunları yaşarsanız derhal doktorunuza danışın.

Peginesatide, bazen özellikle tedavinin ilk birkaç ayında kasılmalara (nöbetler) neden olur. Bununla ilgili endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Böbrek problemleri yaşayan birçok insan özel bir diyet yapmalıdır. Ayrıca, yüksek tansiyonu olan (böbrek hastalığından veya peginsatid tedavisinden kaynaklanıyabilen) kişilerin özel bir diyette bulunmaları veya kan basıncını kontrol altında tutmak için ilaç almaları gerekebilir. Anemi düzeltildikten sonra, bazı insanlar kendilerini daha önce hiç olmadığı kadar çok yemek istediklerinden daha iyi hissediyorlar. Böbrek hastalığınızın veya yüksek tansiyonunuzun kötüleşmesini önlemek için, özel diyetinizi izlemeniz ve iyi hissettiğiniz durumlarda ilaçlarınızı düzenli olarak almanız çok önemlidir.

Peginsatid’e ek olarak, vücudunuzun kırmızı kan hücreleri yapmak için demir ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Doktorunuz sizi demir veya vitamin takviyeleri almaya yönlendirir. Doktorunuzun emirlerine dikkatle uyduğunuzdan emin olun.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Peginesatide Yan Etkiler

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Availability Durdurulan Durdurulan

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Peginesatide

WADA Sınıfı WADA Anti-Doping Sınıflandırması

Kronik Böbrek Yetmezliği ile ilişkili Anemi Demir Sülfat, Prokrit, Epogen, Aranesp, Epoetin Alfa, Feosol Orijinal, Feraheme, Darbepoetin alfa, İnfed, Ferrlecit, Mircera, demir dekstran, Fergon, nandrolone, FeroSul, Yavaş Fe, Hemocyte, ferumoksitol, Nulecit

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için peginesatide destek grubuna katılın.

Nycoff

Terapötik Sınıf: Antitüsif

Nycoff için kullanır

Dextromethorphan beynin öksürük merkezine doğrudan etki ederek öksürüğü hafifletir.

Bu ilaç reçetesiz kullanılabilir.

4 yaşından küçük bebeğe veya çocuğa tezgah üstü (OTC) öksürük ve soğuk ilaç vermeyin. Bu ilaçları çok küçük çocuklarda kullanmak ciddi ya da hayatı tehdit eden yan etkilere neden olabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Diğer yaş gruplarında kullanılan çocuklarda dekstrometorfan kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi bulunmamakla birlikte, bu tıbbın yetişkinlerde olduğundan 4 yaş ve üstü çocuklarda farklı yan etkilere veya problemlere neden olması beklenmemektedir.

4 yaşından küçük bebeğe veya çocuğa tezgah üstü (OTC) öksürük ve soğuk ilaç vermeyin. Bu ilaçları çok küçük çocuklarda kullanmak ciddi ya da hayatı tehdit eden yan etkilere neden olabilir.

Nycoff’u Kullanmadan Önce

Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalıştıkları veya yaşlı insanlarda farklı yan etkilere veya sorunlara neden olup olmadıkları bilinmeyebilir. Yaşlılarda dekstrometorfan kullanımını diğer yaş gruplarında karşılaştıran özel bir bilgi yoktur.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, dekstrometorfan içeren bir dizi ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Nycoff’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Düşük sodyum, düşük şekerli veya başka herhangi bir özel diyet kullanıyorsanız, sağlık bakım uzmanınızın bildiğinden emin olun. Çoğu ilaç kendi aktif maddesinden fazlasını içerir ve birçok sıvı ilaç alkol içerir.

Bu ilacı sadece doktorunuzun yönlendirmesi veya etiket üzerindeki talimatlar gibi kullanın. Daha fazlasını kullanmayın, daha sık kullanmayın ve doktorunuzdan veya etiketin söylediğinden daha uzun süre kullanmayın. Bu etki çok nadiren olsa da, dekstrometorfan uzun süre çok fazla kullanan bazı kişilerde alışkanlık haline gelmiştir (zihinsel veya fiziksel bağımlılığa neden olur).

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

7 gün sonra öksürüğünüz düzelmediyse, boğaz ağrısı 2 gün sonra düzelmediyse, yüksek ateşiniz, deri döküntüsünüz veya öksürüğe devam eden baş ağrısı varsa ya da astım ya da yüksek tansiyon varsa şu sayfayı kontrol edin: Doktor. Bu işaretler, başka tıbbi sorunlarınız olduğu anlamına gelebilir.

Doğru dekstrometorfan kullanımı

Boğulma riskini azaltmak için, pastilleri ağzına dikkatli bir şekilde çözün.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx / OTC Rx ve / veya OTC

Nycoff Kullanırken Önlemler

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Öksürük Benadril, benzonatat, Dilaudid, difenhidramin, Müsinex, kodein, guaifenezin, hidromorfon, Kodin # 3’lü Tilenol, asetaminofen / hidrokodon, Lortab, dekstrometorfan, Tessalon Perles, asetaminofen / kodein, Cheratussin AC, Tessalon, Prometazin DM, Robitussin Öksürük + Göğüs Tıkanıklık DM, Tussioneks Pennkinetic, Mucinex DM, Delsym, kodein / prometazin, Tineol kodine, hidromet

Nycoff Yan Etkiler

Dekstrometorfan

Oleptro oral

Antidepresanlar, major depresif bozukluk (MDB) ve diğer psikiyatrik bozuklukları olan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerde kısa dönemli çalışmalarda intihar düşüncesi ve davranış riskini artırdı. Kısa süreli çalışmalar, 24 yaş üstü erişkinlerde plaseboya kıyasla, antidepresanlarla birlikte intihar riski açısından bir artış göstermedi ve 65 yaş üstü erişkinlerde plaseboya kıyasla, antidepresanlar ile bir azalma vardı. Her yaştan hastayı klinik kötüleşme ve intihar düşüncelerinin ve davranışlarının ortaya çıkması için yakından izlemek; bu risk klinik gereksinimle dengelenmelidir. Hastaları klinik kötüleşme, intihar eğilimi veya alışılmadık davranış değişiklikleri için yakından izleyin. Hekimle yakın gözlem ve iletişim gereksinimi aileler ve bakıcılara bildirilmelidir. Pediyatrik kullanım için onaylanmamıştır.

Oleptro için kullanır

Terapötik Sınıf: Antidepresan

Kimyasal Sınıf: Triazolopiridin

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaş ile trazodonun etkileri arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı insanlarda trazodonun uzun süreli salınımlı tabletlerin kullanımını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda hipo-nitratemi (kandaki düşük sodyum) daha yüksektir ve bu da trazodon alan hastalarda dikkatli olmaktadır.

Oleptro’yu Kullanmadan Önce

Yaşlılıkta trazodon düzenli tabletlerin etkileri ile yaş arasındaki ilişki hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, trazodon içeren bir dizi ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Oleptro’ya özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Bu ilaç bir İlaç Rehberiyle birlikte verilmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.

Mide rahatsızlığını azaltmak ve baş dönmesi ve sersemlik hissini azaltmak için normal tableti bir yemekten sonra veya hafif bir aperitiften sonra al.

Uzun süreli bırakma tabletini her gün aynı saatte, tercihen yatmadan, yiyeceksiz olarak alın.

Tablet bütünüyle yutulabilir veya tableti puan çizgisi boyunca kırarak yarım tablet olarak verilebilir. Doktorunuz size söylemediği sürece tableti kırmayın. Tableti ezmeyin veya çiğneyin.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Trazodonun Doğru Kullanımı

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Dozunuzda değişiklik yapılmasına izin vermek ve istenmeyen etkileri yönetmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Bir monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü (örn. Izokarboksazid [Marplan®], linezolid (Zyvox®), metilen mavisi, fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®], tranylcypromine [Parnate®] ile trazodan almayınız. Bir MAO inhibitörünü durdurduktan sonraki 2 hafta boyunca trazodone almaya başlamayın ve bir MAO inhibitörü almaya başlamadan önce trazodon durduktan sonra 2 hafta bekleyin. Onları bir araya getirirseniz veya 2 hafta beklemezseniz, karışıklık, ajitasyon, huzursuzluk, mide veya bağırsak belirtileri, ani yüksek vücut ısısı, aşırı yüksek tansiyon veya şiddetli konvulsiyonlar geliştirebilirsiniz.

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında trazodon, serotonin sendromu diye bilinen ciddi bir duruma neden olabilir. Buspiron (Buspar®), fentanil (Abstral®, Duragesic®), lityum (Eskalith®, Lithobid®), triptofan, St. John’s wort veya bazı ağrı veya migren ilaçlarıyla (örneğin sumatriptan, tramadol, Frova) trazodon kullanmayın ®, Maxalt®, Relpax®, Zomig®).

Bazı gençler ve genç yetişkinler için bu ilaç intihar düşüncelerini artırabilir. Kendinizi ya da başkalarını incitmek hakkında daha fazla depresyon hissetmeye başlar ya da düşünceleriniz varsa derhal doktorunuza bildirin. Özellikle yeni oldukları veya daha da kötüleşmeleri halinde sizi rahatsız eden alışılmadık düşünceleri veya davranışları rapor edin. Doktor, uyku sorununuz olup olmadığını, kolayca üzülüp rahatsızlanmadığını, enerjide büyük bir artış olup olmadığını veya pervasız davranmaya başlamasını bildiğinden emin olun. Sinir, kızgın, huzursuz, şiddetli veya korkmuş gibi ani veya güçlü hisleriniz varsa doktora da söyleyin. Sizin veya ailenizdeki herhangi birinin bipolar bozukluğu (manik depresif bozukluk) olup olmadığını veya intihar etmeyi denediğini doktorunuza bildirin.

Anksiyete, huzursuzluk, hızlı bir kalp atışı, ateş, terleme, kas spazmları, seğirme, mide bulantısı, kusma, diyare varsa veya orada bulunmayan şeyleri görürseniz hemen doktorunuza danışın. Bunlar, serotonin sendromu ve nöroleptik malign sendrom benzeri reaksiyonlar olarak adlandırılan ciddi durumların semptomları olabilir. Vücudunuzdaki serotonin düzeylerini etkileyen bazı diğer ilaçları da alırsanız, riskiniz daha yüksek olabilir.

Oleptro Kullanırken Önlemler

Baş dönmesi veya bayılma gibi kalp ritminizde herhangi bir değişikliğiniz varsa veya hızlı, çarpıcı veya pürüzlü bir kalp atışı yapmanız durumunda derhal doktorunuzla iletişim kurun. Bunlar QT uzaması denilen kalp rahatsızlığı belirtileri olabilir.

Baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle de aniden yalan söyleyen veya oturan bir konumdan kalktığınızda. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Bu problem devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen durmadan kullandığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu durumunuzun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir ve kaygı, sinirlilik, huzursuzluk veya uyku bozukluğu gibi çekilme belirtileri olasılığını azaltabilir.

Bu ilaç bazı insanların normalden daha uykulu veya daha az uyanık olmasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki vereceğinizden emin olun, makineler kullanın veya uyanık değilseniz tehlikeli olabilecek başka şeyler yapın.

Bu ilaç, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler, antihistaminikler veya alerjiler veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşeticiler veya bazı diş anestezikleri de dahil olmak üzere anestetik ilaçlardır. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Herhangi bir ameliyat, diş tedavisi veya acil tedavi almadan önce, bu ilacı kullandığınızdan tıp doktoruna veya diş hekiminize söyleyin. Trazodon, cerrahi, diş tedavisi veya acil tedavi sırasında kullanılan anestetik ilaçlarla (uyuşturan uyuşturucular) birlikte alındığında, MSS depresan etkilerinde artışa neden olabilir.

Trazodon ağız kuruluğuna neden olabilir. Geçici rahatlama için şekersiz zamk veya şeker kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Bununla birlikte, ağzınız 2 haftadan uzun süre kurumuş hissetmeye devam ederse, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları riskini artırabilir.

Oleptro Yan Etkiler

Oleptro (trazodon)

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Depresyon Xanax, trazodon, sitalopram, sertralin, Zoloft, Lexapro, Cymbalta, Prozac, Wellbutrin, Celexa, alprazolam, amitriptilin

Major Depresif Bozukluk Trazodon, Sertralin, Zoloft, Lexapro, Cymbalta, Prozak, Wellbutrin, Fluoksetin, Esitalopram, Bupropion, Venlafaksin, Abilify

Omnipak 140

Terapötik Sınıf: Radyolojik Non-İyonik Kontrast Medya

Omnipaque 140 için Kullanımlar

İyotheksol ayrıca eklem, mide veya bağırsak, pankreas ve vücudun diğer bölümlerinde sorun teşhis veya bulmaya yardım etmek için oral veya rektal olarak verilebilir.

Bu ilaç sadece bir doktor gözetiminde veya bir doktor gözetiminde verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda iyothekol kullanımını sınırlayacak çocuklara özgü problemler göstermedi. Bazı tıbbi durumları olan bazı pediyatrik hastalarda, iyoheksol alan hastalarda dikkatli olmasını gerektirecek daha fazla istenmeyen yan etki olabilir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda iyoheksol kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda, iyoheksol alan hastalarda dikkatli olmasını gerektirecek istenmeyen yan etkilere sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Omnipaque’ı Kullanmadan Önce 140

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, iohexol içeren birçok ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Omnipaque 140’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bir doktor veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı bu ilacı hastanede bulacaktır. Bu ilaç, bir arter ya da damara yerleştirilen bir iğne ya da omurganıza verilir. Ağızdan veya rektumdan da verilebilir.

Alerjik reaksiyonları önlemek için doktorunuz size de ilaç verebilir (örneğin antihistaminikler, steroidler).

Bu ilacı alırken daha fazla miktarda idrar akıtılacak şekilde ekstra sıvılar ekleyin. Bu böbrek sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Bu ilacı alırken doktorunuzun ilerlemenizi yakından kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine olanak tanır.

Hamileyseniz doktorunuza bildirin.

Bu ilaç, anjiyografi işlemleri sırasında kalp krizi, inme ve kan pıhtılaşma sorunlarına neden olabilir. Kollarına, çeneye, sırt ya da boynuna yayılmış göğüs ağrısı, solunum rahatsızlığı, mide bulantısı, olağandışı terleme, baygınlık, kolda öksürme, uyuşma ya da zayıflık ya da birinde Ani veya şiddetli baş ağrısı veya görme, konuşma ya da bu ilacı aldıktan sonra yürüme sorunları olabilir.

Bu ilacı aldıktan sonra ciddi böbrek sorunları olabilir. İlacınızı aldıktan sonra şu belirtilere sahipseniz, ajitasyon, karışıklık, azalmış idrar çıkışı, baş dönmesi, baş ağrısı, kas seğirmesi, hızlı kilo artışı veya yüz, ayak bilekleri veya ellerin şişmesi hemen doktorunuza bildirin.

Bu ilaç, anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu ilacı aldıktan sonra cildinizde kızarıklık, kaşıntı, nefes darlığı, terleme, yüzün şişmesi, boğaz ağrısı veya göğüs sıkışması varsa doktorunuza veya hemşiresine derhal haber verin.

Bir test veya işlem sırasında verilen herhangi bir boya veya tıbbın alerjik reaksiyonu olup olmadığını doktorunuzun bildiğinden emin olun.

Bu ilacı kullanırken, radyasyona maruz kalmış olabilirsiniz. Bununla ilgili endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

İyotheksol enjeksiyonunu kullandığınızı bilen doktor veya diş hekiminin sizi tedavi ettiğinden emin olun. Bu ilaç, bazı tıbbi testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir. Spinal kordanıza steroid bir ilaç ile birlikte iohexol enjeksiyonu yaptırmamalısınız.

İyoheksolün Doğru Kullanımı

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

Omnipaque 140’ı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Husular

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Vücut Görüntüleme iohexol, Omnipaque 300, Omnipaque 240, ioversol, Omnipaque 350, Optiray 320

Anjiyokardiyografi iohexol, Omnipaque 300, Omnipaque 240, Omnipaque 350, Omnipaque Flexipak

Gastrointestinal Kan Testi lidokain topikal, Lidoderm, Xylocaine Jel, iyoheksol, Xylocaine Viskoz

Ürographi iohexol, Visipaque, Omnipaque 300, iyodixanol, iyopromid, Omnipaque 240

Omnipaque 140 Yan Etkiler

Omnipaque 140 (ioheksol)

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Omnipaque 140 destek grubuna katılın.

Fenitoin (oral yoldan) kullanmadan önce

Alerjiler

Pediyatrik

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda fenitoin kullanımını sınırlayacak pediatrik özel problemleri göstermedi.

Geriatrik hastalarda yaşın fenitoinin etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda yaşa bağlı karaciğer, böbrek veya kalp problemleri olma ihtimali yüksektir ve bu da fenitoin alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Geriyatrik

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Gebelik

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Emzirme

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

İlaç etkileşimleri

Diğer Etkileşimler

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Ocükleer

Terapötik Sınıf: Decongestant

Oksarrı için kullanır

Kimyasal Sınıf: İmidazolin

Oksimetazolin reçetesiz kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

6 yaşına kadar olan çocuklarda oksimetazolin göz damlalarını kullanmadan önce doktorunuza danışın. Çocuklardaki göz kızarıklığı alerjiler, ateşler, soğuk algınlığı ve kızamık gibi tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalıklarla ortaya çıkabilir.

Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalıştıkları veya yaşlı insanlarda farklı yan etkilere veya sorunlara neden olup olmadıkları bilinmeyebilir. Yaşlılarda oksimetazolin kullanımını diğer yaş gruplarında karşılaştıran özel bir bilgi yoktur.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Oksijen Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, oksimetazolin içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Oksarmaya özel olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bulutlu hale gelirse veya renk değiştirirse, oksimetazolin oftalmik solüsyonu kullanmayın.

Kullanmak

Bu ilacı sadece yönettiği gibi kullanın. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği sürece daha fazla kullanmayın, daha sık kullanmayın ve bunu 72 saatten fazla kullanmayın. Bunu yapmak göz tahrişinizi kötüleştirebilir ve yan etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Göz ağrısı veya görme değişikliği meydana gelirse veya göz kızarıklığı veya tahrişi devam ederse, kötüleşirse veya 72 saatten fazla sürerse, ilacı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Bu ilaç düşük dozlarda kısa sürelerle kullanıldığında, yan etkiler genellikle nadirdir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Oksimetazolin’in Doğru Kullanımı

Mevcudiyet OTC Sayaç üzerinde

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Göz Kırmızısı / Kaşıntı fenilefrin oftalmik, oksimetazolin oftalmik, Naphcon-A, florometolon oftalmik, nafazolin oftalmik, triprolidin, Opcon-A, Visine-A, FML, Naphcon, Flarex, Alamast

Göz Kurulukları / Kızarıklık fenilefrin oftalmik, Sistane, Suni Göz Yaşıları, oksimetazolin oftalmik, Refresh, fluorometholone oftalmik, GenTeal, Lacri-Lube S.O.P.

Oksarrıh Kullanılırken Önlemler

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için OcuClear destek grubuna katılın.

Oksan Yan Etkileri

OcuClear (oksimetazolin oftalmik)